Overzicht

Rechtbank Amsterdam homologeert akkoord

Rechtbank Amsterdam homologeert akkoord

Onder de WHOA bestaat de mogelijkheid een akkoord aan de rechtbank ter goedkeuring voor te leggen, om zo schuldeisers die bijvoorbeeld hebben tegengestemd, alsnog te binden aan het akkoord. De goedkeuring door de rechtbank wordt dan ook wel ‘homologatie’ genoemd. De onderneming in deze zaak heeft de rechtbank Amsterdam verzocht het door haar aan haar schuldeisers aangeboden akkoord te homologeren.

Klik hier voor de volledige uitspraak.
Feiten

In deze zaak gaat het om een onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van informatietechnologie, zoals het beheren van netwerkomgevingen en het verlenen van diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. In 2019 is één van de bestuurders overleden en daarna zijn – door verschillende omstandigheden – de kosten hoger uitgevallen dan de opbrengsten. Het is ondanks verschillende pogingen niet gelukt om het tij te keren. De onderneming verkeert in een toestand waarin zij haar schulden (binnen afzienbare tijd) niet meer kan betalen.

Eén van de oorzaken daarvan is het wegvallen van een grote klant die verantwoordelijk was voor ongeveer de helft van de omzet. De pogingen om nieuwe klanten te werven, waren niet succesvol. Verder was er een geschil met een aandeelhouder, wat heeft geleid tot een procedure waaruit voor de onderneming een ongunstig vonnis, met onder meer een betaalverplichting, is voortgevloeid. Ook de coronacrisis heeft een negatieve impact gehad op de onderneming, omdat nieuwe producten niet van de grond kwamen, ondanks de gedane investeringen die hiermee samenhingen.

In april 2021 zijn alle aandelen in de onderneming verkocht aan nieuwe aandeelhouders. De nieuwe aandeelhouders hebben zich gecommitteerd tot het aanbieden van een akkoord. De nieuwe aandeelhouders verwachten uiteindelijk, na het slagen van het akkoord, weer een positief resultaat binnen de onderneming te kunnen realiseren.

De onderneming heeft op 31 mei 2021 een startverklaring bij de rechtbank gedeponeerd.

Het aangeboden akkoord

In totaal zijn er 28 schuldeisers met vorderingen van in totaal € 824.018,76 meegenomen in het akkoord. De schuldeisers zijn ingedeeld in vier klassen, met verschillende uitkeringspercentages:

1) Separatist: uitkering 100%

2) Schuldeiser eigendomsvoorbehoud: uitkering 100%

3) Preferente schuldeiser: uitkering 40%

4) Concurrente schuldeisers: uitkering 20%

Voor het aanbieden van het akkoord is een bedrag van € 280.157,77 beschikbaar. Dit bedrag is gebaseerd op de wensen van de schuldeisers en de financiële draagkracht en bereidheid van de nieuwe aandeelhouders. Dit bedrag zal worden gefinancierd door de nieuwe aandeelhouders onder de opschortende voorwaarde dat het akkoord wordt gehomologeerd. Dit bedrag is op de derdengeldrekening van de advocaten van verzoekster gestort.

Op 5 augustus is het definitieve akkoord aangeboden aan de schuldeisers. Alle 28 schuldeisers hebben over het akkoord gestemd. Uit het stemverslag blijkt dat alle klassen hebben ingestemd met het akkoord. In de eerste drie klassen heeft iedereen vóór het akkoord gestemd. In de klasse van de concurrente schuldeisers heeft 96,97% van het totaalbedrag aan concurrente vorderingen vóórgestemd. Twee schuldeisers hebben tegen het akkoord gestemd en één schuldeiser heeft zich onthouden van stemmen.

Het verzoek tot homologatie van het akkoord

De onderneming heeft op 18 augustus 2021 aan de rechtbank verzocht haar aangeboden akkoord te homologeren. Op 31 augustus 2021 heeft er een zitting plaatsgevonden en is het verzoek tot homologatie van het akkoord behandeld.

De homologatie

De rechtbank homologeert het akkoord. Allereerst stelt de rechtbank vast dat de onderneming in een toestand verkeert dat redelijkerwijs aannemelijk is dat zij met het betalen van haar schulden niet kan voortgaan. Dit is een vereiste om überhaupt van een WHOA-traject gebruik te kunnen maken, en dus ook voor een verzoek tot homologatie van een WHOA-akkoord.

Daarnaast stelt de rechtbank vast dat sprake is geweest van een zuiver besluitvormingsproces. Het akkoord is gedurende een redelijke termijn voorgelegd aan de schuldeisers die mochten stemmen, het akkoord bevat de vereiste informatie voor de schuldeisers en de schuldeisers zijn naar behoren in kennis gesteld van de datum waarop het homologatieverzoek zou worden behandeld. Ook stelt de rechtbank vast dat de klassenindeling juist is geweest en dat alle klassen voor het aangeboden akkoord hebben gestemd.

Ten slotte oordeelt de rechtbank dat ook de nakoming van het akkoord voldoende is gewaarborgd, omdat de gelden beschikbaar zijn. Verder is niet gebleken van andere redenen die zich verzetten tegen homologatie.

Concluderend ziet de rechtbank geen gronden om het homologatieverzoek af te wijzen en om die reden homologeert de rechtbank het akkoord.

Conclusie

Het door de rechtbank gehomologeerde akkoord is verbindend voor alle betrokken schuldeisers, dus in dit geval ook voor de twee schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd en de schuldeiser die zich heeft onthouden van stemmen.