Overzicht

Het belang van een goed en doordacht turnaroundplan binnen de WHOA

Het belang van een goed en doordacht turnaroundplan binnen de WHOA

Om de continuïteit van levensvatbare bedrijven in financiële moeilijkheden te waarborgen, is zowel een financiële herstructurering als operationele herstructurering nodig. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is bovenal een instrument voor een financiële herstructurering om levensvatbare bedrijven te redden van de ondergang. Hiermee wordt kapitaalvernietiging voorkomen en werkgelegenheid behouden, maar de onderliggende operationele en strategische problemen worden hiermee (vaak) niet opgelost. Het is daarom noodzakelijk om gelijktijdig aan de WHOA-procedure een goed en doordacht turnaroundplan op te stellen om de levensvatbaarheid van de onderneming aan te tonen en te borgen.

Meld u aan om de volledige video te bekijken!

Bekijk volledige video

Gelukt!

je wordt automatisch doorverwezen naar de video

Oeps! Er is iets misgegaan bij het versturen van dit formulier.

Het belang van een doordacht turnaroundplan

Als een bedrijf een WHOA-traject start, is er vaak al langer sprake van achterstallig onderhoud op zowel strategisch als operationeel en financieel niveau. Dit verval wordt aanvankelijk door de onderneming onderschat of ontkend. Verkeerde strategische keuzes (zoals verkeerde overnames, ongeschikte product-markt combinaties, onrealistische plannen en surrealistische verwachtingen) gaan meestal hand in hand met een operationele crisis. Bij een operationele crisis is vaak beperkt inzicht in de ontwikkeling van de liquiditeit en functioneren van het verdienmodel van de organisatie door gebrekkige financiële informatie en onvoldoende grip van het management op processen. Om de financiële herstructurering te laten slagen, is het dus ook van groot belang om de onderliggende problematiek aan te pakken. Zonder een gedegen turnaroundplan op operationeel en strategisch niveau met concrete acties en deadlines is het namelijk een kwestie van tijd voordat de onderneming in oude patronen vervalt en wederom in zwaar weer belandt.  

Het bedrijf is immers in de problemen geraakt door specifieke oorzaken. Het turnaroundplan moet aantonen hoe het bedrijf deze problemen gaat oplossen om het bedrijf weer structureel rendabel te krijgen. In het plan wordt dus voornamelijk gefocust op het duurzaam omhoog krijgen van omzet, kostenbeheersing, het verbeteren van de brutomarge en het verbeteren van de operationele uitvoering op strategisch en tactisch niveau. Dit geeft crediteuren, de rechtbank en andere stakeholders handvatten om het toekomstperspectief van de onderneming te beoordelen en hen ervan te overtuigen dat de onderneming bestaansrecht heeft.

Het turnaroundplan binnen de WHOA-procedure

Voordat een WHOA-procedure wordt overwogen, is het noodzakelijk om een gedegen turnaroundplan op te stellen. In dit turnaroundplan wordt grondig onderzoek gedaan naar de oorzaken van de problematiek en (het ontbreken van) de strategie die tot de slechte financiële positie hebben geleid. Vervolgens worden deze oorzaken vertaald naar concrete herstelmaatregelen en een herijking van de strategie. Deze herstelmaatregelen worden geïdentificeerd en vertaald in een (meerjaren)prognose. In de prognose zullen ook noodzakelijke investeringen en kosten worden opgenomen, terwijl hier niet altijd de liquide middelen voor aanwezig zijn. Het turnaroundplan en de financiële doorrekening zijn noodzakelijk binnen de WHOA, omdat de onderneming haar schuldeisers en de rechtbank moet overtuigen dat zij levensvatbaar is wanneer haar schuldenlast is georganiseerd. Met andere woorden, de stakeholders moeten overtuigd worden dat de onderneming voldoende waarde toevoegt en het economisch gezien beter is om de onderneming een nieuwe kans te geven en schoonschip te maken, dan de onderneming te failleren. Het is daarom van belang dat een helder turnaroundplan wordt gepresenteerd waarmee de stakeholders worden overtuigd van de noodzaak van financiële herstructurering en hierdoor instemmen met het plan. Een objectieve toetsing van een (bedrijfskundig) adviseur helpt hierbij.

De waardebepaling die binnen de WHOA moet worden opgesteld, kan daarnaast niet los gezien worden van de turnaroundplannen en de opgestelde prognoses die toezien op de levensvatbaarheid van de onderneming na herstructurering. Binnen de WHOA wordt dan ook gesproken over de reorganisatiewaarde. Hierbij dient niet alleen te worden gekeken naar het herstructureren van de passivazijde (de schulden) van de balans, maar ook naar activazijde (bezittingen) op de balans. Bij de activazijde worden dan de structurele verbeteringen in de operationele verdiencapaciteit meegenomen. Voor het vaststellen van de reorganisatiewaarde is dus een goed en doordacht turnaroundplan en de financiële doorvertaling hiervan nodig.  

Op deze manier wordt een WHOA-akkoord meer dan alleen een financiële reorganisatie. Door de WHOA moet een duurzame oplossing ontstaan voor de onderliggende problematiek. Vandaar dat de strategie en het businessmodel worden herijkt. Dit betekent dat de cultuur moet worden omgebogen en een operationele reorganisatie doorgevoerd moet worden. Ook moet het turnaroundplan aandacht besteden aan innovatie om meer toegevoegde waarde te realiseren. Om te borgen dat het niet alleen bij mooie plannen blijft, moet het plan concrete acties, mijlpalen, doelstellingen en gedetailleerde financiële projecties omvatten.

 

De inhoud van het turnaroundplan

Om een WHOA-akkoord te laten slagen, moet de onderneming zowel haar schuldeisers als de rechtbank overtuigen dat de onderneming levensvatbaar is en dat de WHOA de enige manier is om deze in stand te houden. Om dit overtuigend te doen, is een turnaroundplan noodzakelijk. Een goed turnaroundplan forceert het management de échte problematiek te analyseren om vanuit daar de onderneming financieel gezond te maken. Een turnaroundplan bestaat normaliter uit de volgende onderdelen:

  1. Analyse en beschrijving van de oorzaken van de ontstane situatie;
  2. De marktpositie van de onderneming, en relevante ontwikkelingen in de markt;
  3. Marktkansen en risico’s;
  4. Gekozen strategische en operationele maatregelen, inclusief de afwegingen die hebben geleid tot de gekozen maatregelen;
  5. De effecten van de gekozen maatregelen op de exploitatie, balans en liquiditeit;
  6. De wijze van uitvoering inclusief een tijdsplanning om deze maatregelen uit te voeren;
  7. Het financieringsplan.

 

Conclusie

Het opstellen van een turnaroundplan is zowel voor de onderneming, de crediteuren en andere stakeholders binnen een WHOA-procedure van onschatbare waarde om besluiten te kunnen nemen. Een goede herstructurering begint immers met een gedegen oorzakenanalyse en een hierop gebaseerd turnaroundplan. Een doordacht plan zorgt voor transparantie en overzicht. Schuldeisers en andere stakeholders worden hierdoor overtuigd van de levensvatbaarheid van de organisatie. Ook is inzicht in de noodzakelijke herstructureringsmaatregelen noodzakelijk om de reorganisatiewaarde van de onderneming te kunnen bepalen. De reorganisatie is een vereiste om aan te tonen dat een WHOA-akkoord waarde toevoegt voor crediteuren. Dit betekent dat bij de WHOA meer nodig is dan alleen een financiële herstructurering. Een financiële herstructurering gaat immers hand in hand met de herstructurering van bedrijfsactiviteiten en een herijking van de strategie.