De toegevoegde waarde van een herstructureringsdeskundige voor een MKB-bedrijf

De toegevoegde waarde van een herstructureringsdeskundige voor een MKB-bedrijf

Om een gedwongen schuldsanering zo flexibel mogelijk te laten verlopen, voorziet de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in de mogelijkheid een herstructureringsdeskundige te benoemen. Deze deskundige bereidt samen met u het akkoord voor, biedt het akkoord aan stemgerechtigde schuldeisers aan en dient een homologatieverzoek in bij de rechtbank. Maar wat is de toevoegde waarde van een herstructureringsdeskundige? En waarom zou een MKB-bedrijf een verzoek indienen voor het aanwijzen van zo’n deskundige?

Rol van de herstructureringsdeskundige

De taak van de herstructureringsdeskundige is een WHOA-akkoord tot stand brengen. Daarbij neemt hij een onafhankelijke en onpartijdige positie in. Hoewel de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige niet verplicht is, kan het een WHOA-traject wel positief beïnvloeden.

De aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan ervoor zorgen dat iedere schijn van belangenvermenging wordt voorkomen en dat het vertrouwen in het proces wordt vergroot. Dit vergroot de slagingskans van het akkoord. Daarnaast kan het voorkomen dat het bestuur vast komt te zitten in een belangenconflict tussen aandeelhouders en schuldeisers.

Hieruit blijkt dat de onafhankelijke en onpartijdige positie van toegevoegde waarde zijn voor het proces. Maar ook de kennis en vaardigheden van de herstructureringsdeskundige dragen bij aan een succesvol akkoord.

Door het inschakelen van een herstructureringsdeskundige bent u op de hoogte van alle ins en outs van de WHOA. Ook kan de herstructureringsdeskundige de benodigde informatie toetsen en samenstellen.

Tijdens een WHOA-traject is het ook van belang om kennis te hebben over de positie en denkwijze van alle stakeholders. Dit geeft inzicht in de verwachting hoe een stakeholders zal reageren op een aangeboden akkoord. Een herstructureringsdeskundige moet dus beschikken over onderhandelingstechnieken en kennis hebben van stakeholdermanagement.

Beperkingen van de herstructureringsdeskundige

In de basis is de WHOA een juridische oplossing voor een financieel probleem. Maar financiële problemen zijn nooit de oorzaak, maar juist een gevolg. Namelijk van strategische en operationele problemen. De WHOA moet dan ook gezien worden als een onderdeel van een groter plan: het turnaround plan. In dit plan wordt gekeken naar strategische, operationele en financiële maatregelen.

Om de financiële problemen op te lossen moet gekeken worden of uw bedrijf nog bestaansrecht heeft en of de WHOA een oplossing kan zijn. Ook moet de oorzaak van de huidige problemen in kaart worden gebracht waarna gekeken kan worden naar mogelijke oplossingen. De herstructureringsdeskundige is tijdens deze voorfase nog niet betrokken. De deskundige komt pas in beeld als een WHOA-traject is gestart.

Ook tijdens het WHOA-traject kunnen niet alle vragen bij de herstructureringsdeskundige worden neergelegd. Vooral omdat de herstructureringsdeskundige onafhankelijk, doeltreffend en onpartijdig moet handelen. De herstructureringsdeskundige is dus geen vertrouwenspersoon of degene die het turnaround plan opstelt en begeleidt.

Een externe adviseur kan als onafhankelijke partij een kritische spiegel voorhouden en inhoudelijk advies geven over de bedrijfskundige aspecten. Denk hierbij aan het opstellen van een oorzakenanalyse, het opstellen van een reorganisatieplan en het helpen zoeken naar financiële middelen om het akkoord te financieren. Ook kan een externe adviseur u adviseren over uw positie en functioneren als vertrouwenspersoon.

Conclusie

De onafhankelijke en onpartijdige rol van de herstructureringsdeskundige kan de slagingskans van een WHOA-akkoord vergroten. Ook zijn kennis en vaardigheden helpen hierbij. Als MKB-ondernemer moet u echter goed beseffen dat de herstructureringsdeskundige niet functioneert als uw vertrouwenspersoon en als enig doel heeft een akkoord te bereiken. In dit akkoord worden alleen financiële herstructureringsmaatregelen opgenomen, waardoor de herstructureringsdeskundige niet de operationele en strategische maatregelen van een herstructurering behandelt.

Als alternatief of aanvulling op de herstructureringsdeskundige kunt u een jurist en/of adviseur inschakelen. Als aanvulling hierop kan de rechtbank bepalen een observator in te zetten. Als u meer wilt weten over de observator, lees dan onze blog hierover.