Overzicht

Homologatie akkoord en afwijzing van verzoek tot afwijzing

Homologatie akkoord en afwijzing van verzoek tot afwijzing

Een restaurant voorkomt faillissement dankzij de WHOA. Door homologatie zijn alle in het akkoord betrokken schuldeisers gedwongen mee te werken aan het WHOA-akkoord. Het akkoord is gehomologeerd, ondanks dat door een schuldeiser een verzoek tot afwijzing van het akkoord was ingediend. De rechtbank wees dit verzoek tot afwijzing af.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Feiten

De zaak gaat om een restaurant in Breda. Het restaurant opende haar deuren in december 2019. Wegens de overheidsmaatregelen tijdens de Corona-crisis moest het restaurant meermaals haar deuren sluiten. Daarbij kwam het restaurant niet in aanmerking voor de steun die de overheid aan ondernemers bood tijdens de Corona-crisis.

Het restaurant is daardoor in een toestand komen te verkeren waarin zij waarschijnlijk haar schulden niet meer kon betalen. Het restaurant is ervan overtuigd dat zij onder normale omstandigheden goede zaken kon doen.

Het verzoek tot homologatie

Voor het aanbieden van een akkoord aan haar schuldeisers is een kapitaalinjectie van EUR 125.226,63 nodig. Om nakoming te garanderen heeft het restaurant EUR 25.226,63 op de derdengeldenrekening van haar advocaat gestort. Daarnaast heeft zij een krediet van EUR 100.000,- verkregen.

De klassenindeling bestond uit drie klassen. In alle drie de klassen is het akkoord aangenomen. Schuldeiser [X] heeft echter tegen het akkoord gestemd.

Het verzoek tot afwijzing van de homologatie

Schuldeiser [X] heeft een verzoek tot afwijzing van de homologatie ingediend. Deze schuldeiser vindt dat uit het herstructureringsrapport onvoldoende blijkt hoe het akkoord zal worden gefinancierd. Ook is de schuldeiser van mening dat de klassen niet eerlijk waren ingedeeld. Aan het restaurant gelieerde rechtspersonen zouden een doorslaggevende stem hebben in de klasse waar ook de schuldeiser in zit.

De beoordeling

De rechtbank gaat vervolgens de vereisten voor homologatie van het akkoord af en neemt daarin direct de bezwaren van schuldeiser [X] mee.

De rechtbank stelt vast dat aan de vereisten is voldaan. Zo is er sprake van een toestand waarin het restaurant haar schulden niet meer kan betalen. Ook zijn de schuldeisers tijdig en correct in kennis gesteld van het akkoord en hebben daarover kunnen stemmen. De informatie om tot stemming over te gaan is toereikend, ondanks bezwaren daartegen van schuldeiser [X].

Vervolgens oordeelt de rechtbank dat de klassen wél eerlijk zijn ingedeeld. Een klasseindeling is correct wanneer de rechten van schuldeisers in faillissement gelijk zouden zijn aan de schuldeisers waarmee zij in het akkoord in een klasse zijn ingedeeld.

Schuldeiser [X] heeft aangevoerd dat schuldeiser Heineken een hypotheekrecht heeft. Ook zaten aan het restaurant gelieerde rechtspersonen in dezelfde klasse als schuldeiser [X].

De rechtbank oordeelt dat schuldeiser [X] eraan voorbij is gegaan dat Heineken geen hypotheekrecht tegen het restaurant heeft, maar tegen één van haar aandeelhouders. Ook maakt het geen verschil dat aan het restaurant gelieerde vennootschappen in dezelfde klasse als schuldeiser [X] zaten. Zij hadden immers dezelfde rechten als schuldeiser [X] en behoorden daarom tot dezelfde klasse.

Schuldeiser [X] had ook aangevoerd dat zij de juistheid van de vorderingen van de aan het restaurant gelieerde vennootschappen niet kon nagaan. De rechtbank gaat hieraan voorbij, nu een geldleningsovereenkomst is overgelegd. Ook merkt de rechtbank op dat het voor de stemming niet had uitgemaakt als de gelieerde vennootschappen niet mee hadden mogen stemmen. Alsnog zou twee derde van de klasse met het akkoord hebben ingestemd.

De rechtbank oordeelt ook dat de nakoming van het akkoord voldoende is gewaarborgd. Het is voldoende dat EUR 26.226,63 op de derdengeldenrekening van de advocaat van het restaurant is gestort, en dat het krediet van EUR 100.000,- zal worden verstrekt onder de voorwaarde van homologatie van het akkoord.

De rechtbank ziet geen andere reden voor afwijzing van de homologatie van het akkoord. De rechtbank homologeert daarom het akkoord en wijst het verzoek tot afwijzing van het akkoord af.