Overzicht

Rechtbank wijst verzoek tot aanwijzing herstructureringsdeskundige af

Rechtbank wijst verzoek tot aanwijzing herstructurerings-deskundige af

Een schuldenaar (de onderneming) kan een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige indienen bij de rechtbank. Het verzoek moet ten minste 2 en maximaal 3 namen van mogelijke te benoemen herstructureringsdeskundigen vermelden, met een offerte voor de kosten verbonden aan de benoeming van de herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige kan de onderneming ondersteunen bij het voorbereiden, opstellen en aanbieden van een onderhands akkoord buiten faillissement. In deze zaak werd het verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige door de rechtbank afgewezen.

Lees de volledige uitspraak hier.

Wat zijn de feiten?

De ondernemer in deze zaak drijft een eenmanszaak. Zij heeft op 25 januari 2021 een startverklaring ter griffie van de rechtbank gedeponeerd. Bij verzoekschrift van 5 februari 2021 heeft de ondernemer een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige ingediend. Zij legt hieraan ten grondslag dat zij verkeert in de toestand waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat zij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar schulden, maar dat het toekomstperspectief dusdanig is dat ‘na een goede reorganisatie’ de onderneming levensvatbaar is.

Vanaf de start van de coronapandemie is de omzet van de onderneming teruggelopen, maar zijn de kosten gelijk gebleven. De onderneming heeft daarom noodgedwongen afscheid moeten nemen van 7 van de 10 werknemers. De schuldenlast van de onderneming bedraagt bijna € 90.000,-. Daarvan is een bedrag van € 46.643,- een schuld aan de belastingdienst. Daarnaast heeft de ondernemer nog wat privéschulden ten bedrage van ongeveer € 12.000,-, bestaande uit huurschuld en verkeersboetes.

De ondernemer heeft op de zitting verklaard dat de administratie van de onderneming niet op orde is. Na de zitting heeft de ondernemer een resultatenrekening over de periode 2016 tot en met 2020 overgelegd en een begroting over 2021. Voor het jaar 2021 verwacht de ondernemer een resultaat van € 1.000,00 bij een begrote omzet van € 80.000,-.

Verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige

Een verzoek tot aanwijzing van een herstructureringsdeskundige kan op grond van de wet worden gedaan indien de schuldenaar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij insolvent zal raken, tenzij summierlijk blijkt dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers daarbij niet gediend zijn. Het verkeren in een toestand waarin redelijkerwijs aannemelijk is dat een schuldenaar insolvent zal raken, komt erop neer dat de ondernemer nog in staat is om zijn lopende verplichtingen te voldoen én tegelijkertijd voorziet dat er geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstige insolventie af te wenden als de schulden niet worden geherstructureerd.

In dit geval heeft de ondernemer wel aannemelijk gemaakt dat zij in financiële problemen verkeert, maar niet dat zij nog in staat is om aan haar lopende verplichtingen te voldoen. De rechtbank overweegt als volgt.

Wat oordeelt de rechtbank?

De ondernemer heeft een begroting voor het jaar 2021 overgelegd. Zij heeft echter onvoldoende laten blijken waarop deze cijfers zijn gebaseerd. Zo is de begroting van de omzet van € 80.000,- in 2021 op geen enkele wijze onderbouwd. Daarnaast laten de cijfers niet zien of de ondernemer haar privékosten kan betalen uit de resultaten van de onderneming. De onderneming heeft in 2020 een positief bedrijfsresultaat behaald, maar is desondanks in financiële problemen gekomen. Dit is enkel te verklaren doordat de ondernemer te hoge privéuitgaven heeft gehad. Verder wordt het resultaat van 2021 begroot op € 1.000,-. Zonder nadere toelichting en bij gelijkblijvende privékosten, is niet aannemelijk dat ondernemer in staat zal zijn haar lopende verplichtingen te voldoen.  

Het verzoek van de ondernemer zal daarom worden afgewezen.

Ten overvloede overweegt de rechtbank nog als volgt. Een herstructureringsdeskundige moet zijn taak doeltreffend, onpartijdig en onafhankelijk uitvoeren. Daarnaast moet de herstructureringsdeskundige beschikken over financiële kennis en kennis op het terrein van insolventierecht. Ook moet hij beschikken over ervaring met herstructureringen van schulden bij ondernemingen.

De persoon die door de ondernemer primair als herstructureringsdeskundige wordt voorgedragen, heeft haar ongeveer 3 maanden daarvoor bijgestaan om een dreigende woningontruiming af te wenden. Daarnaast wordt de voorgedragen herstructureringsdeskundige in de startverklaring als adviseur van de onderneming aangemerkt. De rechtbank acht het daarom weinig aannemelijk dat de voorgedragen persoon onafhankelijk is. Ook heeft de ondernemer in het verzoek niets gesteld over de kennis, ervaring en vaardigheden van de door haar als herstructureringsdeskundige voorgedagen personen.  

De rechtbank vraagt zich af of de ingezette weg van de ondernemer de juiste is. De ondernemer heeft te kennen geven dat de huidige problemen mede bestaan uit het hebben van onvoldoende inzicht in haar inkomsten en uitgaven en dat zij van de herstructureringsdeskundige verwacht dat deze hulp biedt om de administratie op orde te brengen. Dit is echter niet de taak van een herstructureringsdeskundige.

Conclusie

In deze uitspraak wordt het verzoek tot het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige afgewezen. De betreffende ondernemer heeft niet kunnen aantonen dat zij nog in staat is aan haar lopende verplichtingen te voldoen, wat op grond van de wet wel een vereiste is voor het aanwijzen van een herstructureringsdeskundige. De herstructureringsdeskundige dient te beschikken over aantoonbare financiële kennis, kennis op het gebied van insolventierecht en enige ervaring op het gebied van herstructureringen van ondernemingen. Een standaard offerte zonder toelichting en een enkele verwijzing naar de website van de voorgedragen herstructureringsdeskundige is onvoldoende.