Overzicht

Rechtbank Noord-Nederland keurt WHOA-akkoord en opzegging overeenkomsten goed

Rechtbank Noord-Nederland keurt WHOA-akkoord en opzegging overeenkomsten goed

Op 25 maart 2022 heeft de herstructureringsdeskundige een homologatieverzoek ingediend bij de rechtbank. Ook heeft de herstructureringsdeskundige verzocht om toestemming voor het opzeggen van een tweetal overeenkomsten. Op 5 april 2022 werd dit verzoek door de rechtbank Noord-Nederland in behandeling genomen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Het WHOA-akkoord

De herstructureringsdeskundige heeft namens de onderneming op 4 maart 2022 het akkoord aan de betrokken schuldeisers aangeboden. Onder het akkoord worden de rechten van 25 schuldeisers gewijzigd. De aandeelhouder, de bestaande financiering bij ABN Amro Bank en een andere financier en ook de vordering van het Pensioenfonds worden buiten het akkoord gehouden. De schuldeisers zijn verdeeld in 5 klassen, waarbij één schuldeiser in 2 klassen voorkomt.

De leasemaatschappij ontvangt geen uitkering in geld (althans: een symbolische € 1,00), maar met het akkoord worden de leaseovereenkomsten gewijzigd. De achterstand wordt kwijtgescholden en de resterende leasetermijnen worden verlengd onder verlaging van het maandbedrag. Verder worden 2 overeenkomsten opgezegd. De schadevergoedingen worden meegenomen in het akkoord. Hiervan wordt 10% uitbetaald.

Alle klassen hebben voor het aannemen van het akkoord gestemd. Slechts 1 handelscrediteur heeft tegen het akkoord gestemd. Vandaar dat een homologatie noodzakelijk is om ook deze crediteur te dwingen om aan het akkoord mee te werken.

Financiering

Het akkoord wordt gefinancierd door de ABN Amro Bank en een andere financier. Zij stellen elk een bedrag van € 380.000 ter beschikking, waarvan € 280.000 gebruikt wordt voor het akkoord. Hieruit blijkt dat € 560.000 beschikbaar is om het akkoord te financieren, terwijl de reorganisatiewaarde € 3,6 miljoen bedraagt. In het geval van faillissement zal naast de bestaande financieringsvorderingen van de ABN Amro en de andere financier, uitsluitend ABN Amro Asset Based Finance een uitkering in geld ontvangen. Dit betekent dat de schuldeisers met het akkoord beter af zijn dan in het geval van faillissement.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van mening dat sprake is geweest van een zuiver besluitvormingsproces, de nakoming van het akkoord voldoende is gewaarborgd en er geen redenen zijn om de homologatie af te wijzen. De rechtbank merkt wel op dat het aangeboden bedrag niet is bepaald aan de hand van de reorganisatiewaarde. Het uit te keren bedrag is namelijk gebaseerd op het bedrag dat de financiers bereid waren te verstrekken. Hierbij is uitgebreid onderzocht wat de maximaal haalbare financieringslast is voor de onderneming. De rechtbank gaat hiermee akkoord.

Conclusie

In deze zaak valt op dat het uit te keren bedrag niet gelijk hoeft te zijn aan de reorganisatiewaarde. Hierbij speelt mee dat uitgebreid onderzoek is gedaan naar de maximaal haalbare financieringslast voor de onderneming. De WHOA draagt namelijk bij aan het saneren van de schuldenberg van de onderneming. Een te zware financieringslast aangaan met betrekking tot het financieren van het akkoord is daarom tegenstrijdig. Daarbij was mede redengevend dat alle stemgerechtigde schuldeisers al lange tijd toegang hadden tot het concept van het akkoord en slechts 1 schuldeiser tegen het akkoord heeft gestemd.