Begrippenlijst

Benieuwd naar de precieze definitie van juridische en bedrijfskundige termen? In ons woordenboek staan alle relevante begrippen met betrekking tot de WHOA op een rij.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Waar ben je naar op zoek?

Filter op categorie

A

Absolute priority rule

Achtergestelde vordering

Actio Pauliana

Afkoelingsperiode

Afwijzingsgronden

B

Belangenvermenging

Beschikking

Beslag

Besloten procedure

Borgstelling

C

Cash-out optie

Cashflow

Centrum van voornaamste belangen

Concurrente schuldeisers

Contractvrijheid

D

Debt for equity swap

Debtor in possession

Dwangakkoord

E

Eigendomsvoorbehoud

Europese Insolventieverordening

Executiemaatregelen

Executoriale titel

Exploitatie

F

Faillissementscurator

G

Gezekerde schuld

Going concern

Goodwill

Griffie van de rechtbank

Griffierecht

H

Herstelplan

Herstructurering

Herstructureringsdeskundige

Homologatie

Hoofdelijk medeschuldenaar

I

In the money

Insolventiecriterium

Internationaal privaatrecht

K

Kapitaalvernietiging

Klassenindeling

Kort geding

L

Landelijk Procesreglement

Liquidatieprognose

Liquidatiewaarde

Liquiditeit

Levensvatbaarheid

M

Machtiging

MKB-onderneming

Misbruik van bevoegdheid

N

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

O

Observator

Onderhands akkoord

Openbare procedure

P

Pandrecht

Preferente schuldeisers

Paulianeuze transacties

R

Rechtsmacht

Retentierecht

Reorganisatiewaarde

S

Stemverslag

Startverklaring

T

TOA-krediet

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

V

Verzoekschrift

W

Wet griffierechten burgerlijke zaken

Z

Zekerheidsrechten