Hoe kunt u uw bedrijfsperspectief verbeteren met de WHOA?

Hoe kunt u uw bedrijfsperspectief verbeteren met de WHOA?

Het is rustig op het gebied van faillissementen. Dat terwijl bij veel ondernemers het water tot aan de lippen staat. De weinige faillissementen zijn het gevolg van de financiële overheidssteun, denk hierbij aan de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en betalingsuitstel van belastingen. Hierdoor wordt gevreesd voor zombiebedrijven: bedrijven die allang failliet hadden moeten zijn, maar het niet zijn gegaan. Het is dus een kunst om levensvatbare bedrijven te filteren van deze zombiebedrijven. Ook tijdens een WHOA-traject is dit van belang. In dit blog vertellen wij hoe u uw schuldeisers het best kunt overtuigen van de levensvatbaarheid van uw bedrijf en hoe de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) kan helpen de levensvatbaarheid te verbeteren.

Het belang van goed herstructureringsplan

Voor het verbeteren van levensvatbaarheid is naast financiële herstructurering ook herstructurering van bedrijfsactiviteiten nodig. De WHOA richt zich met name op financiële herstructurering. Maar toch is een goed turnaround plan nodig om stakeholders te overtuigen van de noodzaak een herstructurering door te voeren. Dit plan omvat naast financiële ook strategische en operationele maatregelen. Hierbij wordt gekeken naar de propositie, product/marktcombinatie, organisatie- en financieringsstructuur.

Over het algemeen stelt het management het naar buiten brengen van de (aankomende) betalingsonmacht zo lang mogelijk uit, omdat de voortzetting van de onderneming in gevaar kan komen. Een goed turnaround plan kan het vertrouwen van stakeholders in de levensvatbaarheid van de onderneming vergroten. Hierdoor zullen zij eerder geneigd zijn om mee te werken aan een financiële herstructurering, zoals de WHOA.

Een afkoelingsperiode om tijd te kopen

Tijdens een WHOA-traject is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken een afkoelingsperiode af te kondigen. Deze afkoelingsperiode geldt in eerste instantie voor maximaal 4 maanden, maar kan daarna worden verlengt met (maximaal) 4 maanden. Bij het afkondigen van die afkoelingsperiode kan de rechtbank verhaalsmogelijkheden van schuldeisers beperken, zoals het leggen van beslag. Ook kan de rechter bepalen dat reeds gelegde beslagen vervallen en dat faillissements- en surseanceverzoeken worden geschorst.

Een afkoelingsperiode is zeer relevant om tijd te creëren voor de vormgeving van de herstructurering. Vooral wanneer een faillissementsscenario dreigt, omdat meerdere schuldeisers de onderneming dwingen om vorderingen te betalen, is een afkoelingsperiode interessant.

Ook moet niet vergeten worden dat het informeren van individuele schuldeisers veel tijd en energie kost. Door een afkoelingsperiode krijgen ondernemers ademruimte om stakeholders te informeren en hun vertrouwen te wekken, maar is er ook ruimte om een gedegen turnaround plan op te stellen en aandacht te houden voor de lopende business.

Dwarsliggende schuldeisers binden aan crediteurenakkoord

Het belangrijkste instrument van de WHOA is dat dwarsliggende schuldeisers gedwongen kunnen worden om in te stemmen met de herstructureringsregeling. Voor invoering van de WHOA was het niet mogelijk om schuldeisers te dwingen. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder dwarslag, kon dit leiden tot faillissement. Met de inwerkingtreding van de WHOA kunnen schuldeisers door goedkeuring van de rechtbank aan het akkoord worden gebonden, wanneer met tenminste 1 klasse van schuldeisers overeenstemming is bereikt over afkoop van de schulden. Ook kunnen overeenkomsten door de rechtbank worden ontbonden. Wanneer de rechtbank een akkoord heeft goedgekeurd, ook wel homologatie genoemd, is hoger beroep of cassatie niet mogelijk. Dit geeft alle partijen zekerheid; de onderneming kan het ingezette herstructureringsplan verder doorvoeren, schuldeisers weten waar ze aan toe zijn en de focus ligt weer op de continuïteit van de onderneming.

Conclusie

De WHOA biedt ondernemingen kansen om het bedrijfsperspectief te verbeteren. Echter is de WHOA niet een op zichzelf staand instrument. Reductie van schulden in combinatie met strategische, organisatorische en operationele veranderingen bieden ondernemingen perspectief. Schuldeisers zullen bereidt zijn het WHOA-akkoord te accepteren als hier een goed turnaround plan aan ten grondslag ligt. De mogelijkheid om een afkoelingsperiode in te lassen en langdurige overeenkomsten te beëindigen, vergroot de kans van slagen van het turnaround plan.