Overzicht

ADO Den Haag gered door goedkeuring WHOA-akkoord

ADO Den Haag gered door goedkeuring WHOA-akkoord

De rechtbank Den Haag heeft het WHOA-akkoord goedgekeurd dat de club samen met de aangestelde herstructureringsdeskundige had gesloten met haar schuldeisers. Dankzij de goedkeuring (homologatie) van het akkoord en de overdacht van aandelen aan Bolt ADO Den Haag Holding LLC is de toekomst van de Haage club veiliggesteld.

Lees hier de volledige uitspraak.

Financiële problemen

ADO Den Haag verkeerde al langere tijd in financiële problemen doordat de Chinese grootaandeelhouder UVS niet aan haar verplichtingen richting de club heeft voldaan. Aangezien het liquiditeitstekort over het seizoen 2020/2021 € 2 miljoen euro bedroeg, was de grootaandeelhouder verplicht om het gat op te vangen. Echter heeft het Chinese bedrijf, ondanks meerdere procedures, het bedrag van € 2 miljoen euro niet betaald. ADO Den Haag kon hierdoor niet aan haar financiële verplichtingen voldoen en moest op zoek naar een nieuwe financier/aandeelhouder om een faillissementssituatie te voorkomen.

Nieuwe aandeelhouder

In november 2021 heeft ADO Den Haag overeenstemming bereikt met Globalon Football Holding Groep SL, onderdeel van Bolt Football Holding. Het is de bedoeling dat zij de nieuwe aandeelhouder zal worden van ADO Den Haag via Bolt ADO Den Haag Holding LLC. Globalon heeft zich gecommitteerd een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het WHOA-akkoord. Daarnaast zal Globalon ADO den Haag de komende jaren structureel financieel ondersteunen, zodat de club aan haar lopende verplichtingen kan voldoen.

Het WHOA-akkoord

Op 16 december 2021 is het WHOA-akkoord voorgelegd aan de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Alleen de schulden voor 25 mei 2021 worden meegenomen in het akkoord. De vorderingen van schuldeisers na deze datum worden volledig voldaan. De totale onder het akkoord te herstructureren schuldenlast bedraagt € 17,9 miljoen. Bij een faillissement zouden zowel de aandeelhouders als de preferente, concurrente en achtergestelde crediteuren geen uitkering tegemoetzien. Ook de reorganisatiewaarde is berekend op nihil. In het akkoord is de reorganisatiewaarde echter gelijkgesteld aan de € 1,5 miljoen dat beschikbaar is gesteld door de nieuwe aandeelhouder. Dit betekent dat € 1,5 miljoen zal worden verdeeld onder de schuldeisers, terwijl alle aandelen worden ingetrokken zonder terugbetaling. De aandeelhouders verliezen al hun rechten, zodat nieuwe aandelen kunnen worden uitgegeven aan Bolt ADO Den Haag Holding LLC.

Uit de stemming is gebleken dat de preferente (100%) en concurrente (97,68%) voor het akkoord hebben gestemd. Ook de aandeelhouders HFC en STA en dochteronderneming ADO Hospitality hebben met het akkoord ingestemd. Echter heeft grootaandeelhouder UVS niet gestemd.

Homologatieverzoek

Aangezien ten minste één klasse van schuldeisers voor het akkoord heeft gestemd, heeft de herstructureringsdeskundige de rechtbank verzocht om het akkoord te homologeren.

UVS en LGGA hebben bezwaar gemaakt tegen het homologatieverzoek. UVS is van mening dat met het akkoord niet het beste resultaat voor (alle) crediteuren wordt gerealiseerd, dat nakoming van het akkoord niet gegarandeerd is en dat ADO Den Haag ook na homologatie niet levensvatbaar is. Daarnaast heeft UVS het standpunt dat ADO Den Haag de vennootschappelijke spelregels heeft geschonden. ADO Den Haag is van mening dat het afwijzingsverzoek moet worden afgewezen omdat de bezwaren niet tijdig naar voren zijn gebracht en UVS haar positie als houder van ‘aandelen onder water’ in een WHOA-traject miskent. LGGA heeft bezwaar gemaakt omdat zij beslag heeft laten leggen op de aandelen die UVS bezit in het kapitaal van ADO Den Haag. Het akkoord zal ervoor zorgen dat het beslag wordt aangetast doordat de aandelen worden ingetrokken.

Het oordeel van de rechtbank

Het verzoek van UVS tot afwijzing van het homologatieverzoek wordt door de rechtbank Den Haag afgewezen, aangezien zij haar bezwaren niet binnen de bekwame tijd kenbaar heeft gemaakt. LGGA wordt niet-ontvankelijk verklaart in haar verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek omdat zij geen directe schuldeiser is van ADO Den Haag.

Om het verzoek tot homologatie toe te wijzen, toetst de rechtbank of het besluitvormingsproces zuiver is geweest en er geen sprake is van een algemene afwijzingsgrond. De rechtbank oordeelt dat het akkoord kan worden gehomologeerd omdat de levensvatbaarheid door de nieuwe investeerder veilig is gesteld, de nakoming van het akkoord voldoende is gewaarborgd en er geen verdere gronden zijn om het homologatieverzoek af te wijzen.